ياحسين (ع)  

مرد   میدان    شهادت   تا  که  از   سر   نگذرددر  صف  جان  برکفان  جزو  اولی الابصار نيستهرکه را دردل نباشد شعله ی عشق حسین (ع)در    قیامت  از   شفاعت   نیز   برخوردار نيست.

ادامه مطلب  

ياحسين (ع)  

مرد   میدان    شهادت   تا  که  از   سر   نگذرددر  صف  جان  برکفان  جزو  اولی الابصار نيستهرکه را دردل نباشد شعله ی عشق حسین (ع)در    قیامت  از   شفاعت   نیز   برخوردار نيست.

ادامه مطلب  

ياحسين (ع)  

مرد   میدان    شهادت   تا  که  از   سر   نگذرددر  صف  جان  برکفان  جزو  اولی الابصار نيستهرکه را دردل نباشد شعله ی عشق حسین (ع)در    قیامت  از   شفاعت   نیز   برخوردار نيست.

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نيست و تنهایی مرا بلد نيست و تو مرا بلد نيستی. دیگر حتی تو مرا بلد نيستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به ناامیدی خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نيست و تنهایی مرا بلد نيست و تو مرا بلد نيستی. دیگر حتی تو مرا بلد نيستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به ناامیدی خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نيست و تنهایی مرا بلد نيست و تو مرا بلد نيستی. دیگر حتی تو مرا بلد نيستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به ناامیدی خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نيست و تنهایی مرا بلد نيست و تو مرا بلد نيستی. دیگر حتی تو مرا بلد نيستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به ناامیدی خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نيست و تنهایی مرا بلد نيست و تو مرا بلد نيستی. دیگر حتی تو مرا بلد نيستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به ناامیدی خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نيست و تنهایی مرا بلد نيست و تو مرا بلد نيستی. دیگر حتی تو مرا بلد نيستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به ناامیدی خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

قرار نبود  

دارم از ترس و اضطراب و تردید، خون بالا می‌آورم و مرگ آغوش بلند آرامش را برای دلشوره‌هایم باز می‌کند و مرگ، و تصور مرگ افیون باشکوه و زیبایی ست ...دیگر حتی غزل حتی عرفان حتی خطاطی مرا بلد نيست و تنهایی مرا بلد نيست و تو مرا بلد نيستی. دیگر حتی تو مرا بلد نيستی... باید هدایت بشوم و از درد به خودم بپیچم، باید فروغ بشوم و به ناامیدی خودم معتاد... باید مبادی قدیمیِ باران‌خورده‌ی توی کمد باشم... باید خودم را وسط خودنویس‌های خشک شده‌ی هزار

ادامه مطلب  

صدای فاصله‌هایی که مثل نقره تمیزند  

- دچار یعنی- عاشق.- و فکر کن که چه تنهاستاگر ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد.- چه فکر نازک غمناکی!- و غم تبسم پوشیده‌ی نگاه گیاه استو غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست.- خوشا به حال گیاهان که عاشق نورندو دست منبسط نور روی شانه‌ی آن‌هاست.- نه، وصل ممکن نيست.همیشه فاصله‌ای هست.اگر چه منحنی آب بالش خوبی استبرای خواب دل‌آویز و ترد نیلوفر،همیشه فاصله‌ای هست.دچار باید بودوگرنه زمزمه‌ی حیات میان دو حرف،حرام خواهدشد.و عشقبه روشنی اهتزاز خلوت اش

ادامه مطلب  

صدای فاصله‌هایی که مثل نقره تمیزند  

- دچار یعنی- عاشق.- و فکر کن که چه تنهاستاگر ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد.- چه فکر نازک غمناکی!- و غم تبسم پوشیده‌ی نگاه گیاه استو غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست.- خوشا به حال گیاهان که عاشق نورندو دست منبسط نور روی شانه‌ی آن‌هاست.- نه، وصل ممکن نيست.همیشه فاصله‌ای هست.اگر چه منحنی آب بالش خوبی استبرای خواب دل‌آویز و ترد نیلوفر،همیشه فاصله‌ای هست.دچار باید بودوگرنه زمزمه‌ی حیات میان دو حرف،حرام خواهدشد.و عشقبه روشنی اهتزاز خلوت اش

ادامه مطلب  

صدای فاصله‌هایی که مثل نقره تمیزند  

- دچار یعنی- عاشق.- و فکر کن که چه تنهاستاگر ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد.- چه فکر نازک غمناکی!- و غم تبسم پوشیده‌ی نگاه گیاه استو غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست.- خوشا به حال گیاهان که عاشق نورندو دست منبسط نور روی شانه‌ی آن‌هاست.- نه، وصل ممکن نيست.همیشه فاصله‌ای هست.اگر چه منحنی آب بالش خوبی استبرای خواب دل‌آویز و ترد نیلوفر،همیشه فاصله‌ای هست.دچار باید بودوگرنه زمزمه‌ی حیات میان دو حرف،حرام خواهدشد.و عشقبه روشنی اهتزاز خلوت اش

ادامه مطلب  

صدای فاصله‌هایی که مثل نقره تمیزند  

- دچار یعنی- عاشق.- و فکر کن که چه تنهاستاگر ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد.- چه فکر نازک غمناکی!- و غم تبسم پوشیده‌ی نگاه گیاه استو غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست.- خوشا به حال گیاهان که عاشق نورندو دست منبسط نور روی شانه‌ی آن‌هاست.- نه، وصل ممکن نيست.همیشه فاصله‌ای هست.اگر چه منحنی آب بالش خوبی استبرای خواب دل‌آویز و ترد نیلوفر،همیشه فاصله‌ای هست.دچار باید بودوگرنه زمزمه‌ی حیات میان دو حرف،حرام خواهدشد.و عشقبه روشنی اهتزاز خلوت اش

ادامه مطلب  

صدای فاصله‌هایی که مثل نقره تمیزند  

- دچار یعنی- عاشق.- و فکر کن که چه تنهاستاگر ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد.- چه فکر نازک غمناکی!- و غم تبسم پوشیده‌ی نگاه گیاه استو غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست.- خوشا به حال گیاهان که عاشق نورندو دست منبسط نور روی شانه‌ی آن‌هاست.- نه، وصل ممکن نيست.همیشه فاصله‌ای هست.اگر چه منحنی آب بالش خوبی استبرای خواب دل‌آویز و ترد نیلوفر،همیشه فاصله‌ای هست.دچار باید بودوگرنه زمزمه‌ی حیات میان دو حرف،حرام خواهدشد.و عشقبه روشنی اهتزاز خلوت اش

ادامه مطلب  

صدای فاصله‌هایی که مثل نقره تمیزند  

- دچار یعنی- عاشق.- و فکر کن که چه تنهاستاگر ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد.- چه فکر نازک غمناکی!- و غم تبسم پوشیده‌ی نگاه گیاه استو غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست.- خوشا به حال گیاهان که عاشق نورندو دست منبسط نور روی شانه‌ی آن‌هاست.- نه، وصل ممکن نيست.همیشه فاصله‌ای هست.اگر چه منحنی آب بالش خوبی استبرای خواب دل‌آویز و ترد نیلوفر،همیشه فاصله‌ای هست.دچار باید بودوگرنه زمزمه‌ی حیات میان دو حرف،حرام خواهدشد.و عشقبه روشنی اهتزاز خلوت اش

ادامه مطلب  

صدای فاصله‌هایی که مثل نقره تمیزند  

- دچار یعنی- عاشق.- و فکر کن که چه تنهاستاگر ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد.- چه فکر نازک غمناکی!- و غم تبسم پوشیده‌ی نگاه گیاه استو غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست.- خوشا به حال گیاهان که عاشق نورندو دست منبسط نور روی شانه‌ی آن‌هاست.- نه، وصل ممکن نيست.همیشه فاصله‌ای هست.اگر چه منحنی آب بالش خوبی استبرای خواب دل‌آویز و ترد نیلوفر،همیشه فاصله‌ای هست.دچار باید بودوگرنه زمزمه‌ی حیات میان دو حرف،حرام خواهدشد.و عشقبه روشنی اهتزاز خلوت اش

ادامه مطلب  

صدای فاصله‌هایی که مثل نقره تمیزند  

- دچار یعنی- عاشق.- و فکر کن که چه تنهاستاگر ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد.- چه فکر نازک غمناکی!- و غم تبسم پوشیده‌ی نگاه گیاه استو غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست.- خوشا به حال گیاهان که عاشق نورندو دست منبسط نور روی شانه‌ی آن‌هاست.- نه، وصل ممکن نيست.همیشه فاصله‌ای هست.اگر چه منحنی آب بالش خوبی استبرای خواب دل‌آویز و ترد نیلوفر،همیشه فاصله‌ای هست.دچار باید بودوگرنه زمزمه‌ی حیات میان دو حرف،حرام خواهدشد.و عشقبه روشنی اهتزاز خلوت اش

ادامه مطلب  

خيلي بدي  

به پولی گفتم خیلی بدی. گفتم چقدر اذیتم کردی، چقدر اذیتم می‌کنی و خودت بی‌خبر و بی‌خیال مشغول زندگیتی! بی من. و هیچ حواست نيست که جای خالی من چقدر درد دارد. هیچ حواست نيست. وگرنه من آدمی بودم که می‌شد همه‌ی دغدغه‌های دنیا را با شعرها و انگشت‌هاش فراموش کرد. از خودم تعریف می‌کنم؟ باشد. تو که می‌دانی من از اولش هم مغرور بودم. شکایت‌هایی را که از تو دارم به آیینه و به پولی بیچاره می‌گویم. به پولی می‌گویم چون قد هزار سال خاط

ادامه مطلب  

خيلي بدي  

به پولی گفتم خیلی بدی. گفتم چقدر اذیتم کردی، چقدر اذیتم می‌کنی و خودت بی‌خبر و بی‌خیال مشغول زندگیتی! بی من. و هیچ حواست نيست که جای خالی من چقدر درد دارد. هیچ حواست نيست. وگرنه من آدمی بودم که می‌شد همه‌ی دغدغه‌های دنیا را با شعرها و انگشت‌هاش فراموش کرد. از خودم تعریف می‌کنم؟ باشد. تو که می‌دانی من از اولش هم مغرور بودم. شکایت‌هایی را که از تو دارم به آیینه و به پولی بیچاره می‌گویم. به پولی می‌گویم چون قد هزار سال خاط

ادامه مطلب  

خيلي بدي  

به پولی گفتم خیلی بدی. گفتم چقدر اذیتم کردی، چقدر اذیتم می‌کنی و خودت بی‌خبر و بی‌خیال مشغول زندگیتی! بی من. و هیچ حواست نيست که جای خالی من چقدر درد دارد. هیچ حواست نيست. وگرنه من آدمی بودم که می‌شد همه‌ی دغدغه‌های دنیا را با شعرها و انگشت‌هاش فراموش کرد. از خودم تعریف می‌کنم؟ باشد. تو که می‌دانی من از اولش هم مغرور بودم. شکایت‌هایی را که از تو دارم به آیینه و به پولی بیچاره می‌گویم. به پولی می‌گویم چون قد هزار سال خاط

ادامه مطلب  

خيلي بدي  

به پولی گفتم خیلی بدی. گفتم چقدر اذیتم کردی، چقدر اذیتم می‌کنی و خودت بی‌خبر و بی‌خیال مشغول زندگیتی! بی من. و هیچ حواست نيست که جای خالی من چقدر درد دارد. هیچ حواست نيست. وگرنه من آدمی بودم که می‌شد همه‌ی دغدغه‌های دنیا را با شعرها و انگشت‌هاش فراموش کرد. از خودم تعریف می‌کنم؟ باشد. تو که می‌دانی من از اولش هم مغرور بودم. شکایت‌هایی را که از تو دارم به آیینه و به پولی بیچاره می‌گویم. به پولی می‌گویم چون قد هزار سال خاط

ادامه مطلب  

خيلي بدي  

به پولی گفتم خیلی بدی. گفتم چقدر اذیتم کردی، چقدر اذیتم می‌کنی و خودت بی‌خبر و بی‌خیال مشغول زندگیتی! بی من. و هیچ حواست نيست که جای خالی من چقدر درد دارد. هیچ حواست نيست. وگرنه من آدمی بودم که می‌شد همه‌ی دغدغه‌های دنیا را با شعرها و انگشت‌هاش فراموش کرد. از خودم تعریف می‌کنم؟ باشد. تو که می‌دانی من از اولش هم مغرور بودم. شکایت‌هایی را که از تو دارم به آیینه و به پولی بیچاره می‌گویم. به پولی می‌گویم چون قد هزار سال خاط

ادامه مطلب  

خيلي بدي  

به پولی گفتم خیلی بدی. گفتم چقدر اذیتم کردی، چقدر اذیتم می‌کنی و خودت بی‌خبر و بی‌خیال مشغول زندگیتی! بی من. و هیچ حواست نيست که جای خالی من چقدر درد دارد. هیچ حواست نيست. وگرنه من آدمی بودم که می‌شد همه‌ی دغدغه‌های دنیا را با شعرها و انگشت‌هاش فراموش کرد. از خودم تعریف می‌کنم؟ باشد. تو که می‌دانی من از اولش هم مغرور بودم. شکایت‌هایی را که از تو دارم به آیینه و به پولی بیچاره می‌گویم. به پولی می‌گویم چون قد هزار سال خاط

ادامه مطلب  

خيلي بدي  

به پولی گفتم خیلی بدی. گفتم چقدر اذیتم کردی، چقدر اذیتم می‌کنی و خودت بی‌خبر و بی‌خیال مشغول زندگیتی! بی من. و هیچ حواست نيست که جای خالی من چقدر درد دارد. هیچ حواست نيست. وگرنه من آدمی بودم که می‌شد همه‌ی دغدغه‌های دنیا را با شعرها و انگشت‌هاش فراموش کرد. از خودم تعریف می‌کنم؟ باشد. تو که می‌دانی من از اولش هم مغرور بودم. شکایت‌هایی را که از تو دارم به آیینه و به پولی بیچاره می‌گویم. به پولی می‌گویم چون قد هزار سال خاط

ادامه مطلب  

دانلود زيباترين آهنگ سينا درخشنده  

 دانلود آهنگ جدید من یه دیوونم شب و روزم سینا درخشنده با لینک مستقیمدانلود آهنگ سینا درخشنده به نام نگو بم هیس با کیفیت بالاDownload New Music Sina Derakhshandeh – Nagoo Bem Hiss On HelenMuscپخش آنلاین + متن آهنگ + همه آهنگهای خوانده شده سینا درخشندهقبل از خواندن متن آهنگ یه آهنگ پیشنهادی فوق العاده براتون دارمریمیکس ماشین متن نگو بم هیس سینا درخشندهتو دلیمی تو اینا ادا نيست که میخوام تورو اگه گذاشتمت بری برو منی که کامل از برم تورو نمیشه بیخیال شد من یه دیوونم

ادامه مطلب  

دانلود زيباترين آهنگ سينا درخشنده  

 دانلود آهنگ جدید من یه دیوونم شب و روزم سینا درخشنده با لینک مستقیمدانلود آهنگ سینا درخشنده به نام نگو بم هیس با کیفیت بالاDownload New Music Sina Derakhshandeh – Nagoo Bem Hiss On HelenMuscپخش آنلاین + متن آهنگ + همه آهنگهای خوانده شده سینا درخشندهقبل از خواندن متن آهنگ یه آهنگ پیشنهادی فوق العاده براتون دارمریمیکس ماشین متن نگو بم هیس سینا درخشندهتو دلیمی تو اینا ادا نيست که میخوام تورو اگه گذاشتمت بری برو منی که کامل از برم تورو نمیشه بیخیال شد من یه دیوونم

ادامه مطلب  

راي نمي دهم  

بر دزدی کوچـــه گرد وطن رای نمی دهم بر تشنـــــگان خون و کفــن رای نمی دهم حتی مهــــــــاجر ار نشــــــدم میشـوم ولی لیکن برای گنـــــــــــده دهن رای نمی دهم بیش از چهل ســـــــال به ویرانی رفته آیم حــــــالا به قاتــــــــلان کهن رای نمی دهم از راست تـــــا به چپ نگری ظلم کرده اند بر آنکه سوخت باغ و چمن رای نمی دهم صد بــــــار ملک و ملت ما داده اند حراج بر خدعـــــه و فریب و چپن رای نمی دهم نه صلح آورند و نه آهنـــــگ همــــــــ

ادامه مطلب  

راي نمي دهم  

بر دزدی کوچـــه گرد وطن رای نمی دهم بر تشنـــــگان خون و کفــن رای نمی دهم حتی مهــــــــاجر ار نشــــــدم میشـوم ولی لیکن برای گنـــــــــــده دهن رای نمی دهم بیش از چهل ســـــــال به ویرانی رفته آیم حــــــالا به قاتــــــــلان کهن رای نمی دهم از راست تـــــا به چپ نگری ظلم کرده اند بر آنکه سوخت باغ و چمن رای نمی دهم صد بــــــار ملک و ملت ما داده اند حراج بر خدعـــــه و فریب و چپن رای نمی دهم نه صلح آورند و نه آهنـــــگ همــــــــ

ادامه مطلب  

راي نمي دهم  

بر دزدی کوچـــه گرد وطن رای نمی دهم بر تشنـــــگان خون و کفــن رای نمی دهم حتی مهــــــــاجر ار نشــــــدم میشـوم ولی لیکن برای گنـــــــــــده دهن رای نمی دهم بیش از چهل ســـــــال به ویرانی رفته آیم حــــــالا به قاتــــــــلان کهن رای نمی دهم از راست تـــــا به چپ نگری ظلم کرده اند بر آنکه سوخت باغ و چمن رای نمی دهم صد بــــــار ملک و ملت ما داده اند حراج بر خدعـــــه و فریب و چپن رای نمی دهم نه صلح آورند و نه آهنـــــگ همــــــــ

ادامه مطلب  

واکنش انسان نسبت به دنيا و آخرت  

 انسان در برابر دنیا و آخرت چهار نوع واکنش نشان می‌دهد :1. دنیا و آخرت را با هم می خواهد. خدا می فرماید مؤمنان این گونه هستند : وَمِنْهُم مَّن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؛ و گروهی از آنان مى گویند : پروردگارا ! به ما در دنیا نیكی و در آخرت هم نیكی عطا كن، و ما را از عذاب آتش نگاه دار .(بقره، آیه 102)البته خدا در آیه بعد می فرماید که مؤمنان تنها بخشی از پاداش عمل نیک خویش را

ادامه مطلب  

حسود هر گز نياسود  

شادمان هر گز نمی ماند حسود    از حسادتها نخواهد برد سود نيست قلبش مامن نور خدا     می شود محزن ز، هر بود ونبود        صدیقه اژ ه ای         راز ، نی           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

ادامه مطلب  

حسود هر گز نياسود  

شادمان هر گز نمی ماند حسود    از حسادتها نخواهد برد سود نيست قلبش مامن نور خدا     می شود محزن ز، هر بود ونبود        صدیقه اژ ه ای         راز ، نی           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جديد آرش منتظر به نام از تو خاطرم جمع  

دانلود آهنگ جدید آرش منتظر به نام از تو خاطرم جمعبا تو بهترین حس دنیا مال میشهبا تو عشق و لبخند و وابستگی در پیشهبا تو مال میشه روزگار خوشبختیچه مزه شیرینی با تو داره خوشبختیدانلود آهنگ از تو خاطرم جمعه از آرش منتظراز تو خاطرم جمعه هستی تا ابد پیشمدیوونتمو دارم دیوونه تر میشماز تو خاطرم جمعه از تو که مثل ماهیتو خواب و تو بیداری عاشقی و همراهیآرامش من اونجاست تو چشمای جذابتمیبری منو هر شب عاشقونه تو خوابتاندازه این عشقو دیوونگی معلوم نيسته

ادامه مطلب  

سی و نه  

اینقد باد و رعدوبرق دیشب شدید بود که از خاب پریدمساعت حدودا یک و نیم اینا بود.بعد اون شروع کرد به تگرگ و بارونصب ساعت هفت اینقد هوا از شدت ابر  تاریک بود که اگه ساعتُ نگا نمیکردم فک میکردم هنوز خورشید طلوع نکرده!اما کم کم تا ظهر آفتابي شد_چی؟_کاش میفهمیدی این زندگی نيست،فلـاشبَکــــــه!..یاد همین روز از سال 1387 افـــــــتادم امــّـــا!..روزی که ظهری از مدرسه تعطیل شدم اومدم خونه.هوا آفتابي بود_و باد یه کم!..سال دوم دبیرستان بودمناهارو توو

ادامه مطلب  

اگر جمال تو با آب ديده تر بينم  

اگــــر جمـــــــالِ تو، با آبِ دیده تر بینم بـــدان که تا به ابــد خویش در بدر بینم دیگر امیــــد ندارم در این جهان ای گل کنـــــارِ خویش ترا روزی مختصر بینم چه خوش که شامی بیایی وغافلـم سازی به پـیش مدعیـــــــان خـویش معتبر بینم کنــــم من آرزوی بهِ و بهتـــــرین ها را اُمیـــــد و سایه رحمت ســرت سپر بینم شود مقـــام تو والاتـــــر از مقـــام شهان به پیش پای تو فــرش از دُر و گهر بینم بیـــا که منتظری سخت تر ز مرگ بُود الهی در ســــرت

ادامه مطلب  

اگر جمال تو با آب ديده تر بينم  

اگــــر جمـــــــالِ تو، با آبِ دیده تر بینم بـــدان که تا به ابــد خویش در بدر بینم دیگر امیــــد ندارم در این جهان ای گل کنـــــارِ خویش ترا روزی مختصر بینم چه خوش که شامی بیایی وغافلـم سازی به پـیش مدعیـــــــان خـویش معتبر بینم کنــــم من آرزوی بهِ و بهتـــــرین ها را اُمیـــــد و سایه رحمت ســرت سپر بینم شود مقـــام تو والاتـــــر از مقـــام شهان به پیش پای تو فــرش از دُر و گهر بینم بیـــا که منتظری سخت تر ز مرگ بُود الهی در ســــرت

ادامه مطلب  

اگر جمال تو با آب ديده تر بينم  

اگــــر جمـــــــالِ تو، با آبِ دیده تر بینم بـــدان که تا به ابــد خویش در بدر بینم دیگر امیــــد ندارم در این جهان ای گل کنـــــارِ خویش ترا روزی مختصر بینم چه خوش که شامی بیایی وغافلـم سازی به پـیش مدعیـــــــان خـویش معتبر بینم کنــــم من آرزوی بهِ و بهتـــــرین ها را اُمیـــــد و سایه رحمت ســرت سپر بینم شود مقـــام تو والاتـــــر از مقـــام شهان به پیش پای تو فــرش از دُر و گهر بینم بیـــا که منتظری سخت تر ز مرگ بُود الهی در ســــرت

ادامه مطلب  

بي قرار کم قراري نيست...  

 بی قراری کم قراری نيست در قاموس دلصد زبان دارد نگاهت گر شود محبوس دل بی سر و سامان و حیران در میان شهر عقلکو رفیقی ،آشنایی کو ، نمی بینم به جز ناقوس دلهرکسی سنگی به دست و می زند بر فرق ماای خدا با این همه عاقل چگونه سرکند کابوس دل شهرتان را وا نهیم هم بخت و هم اقبال رانام و نان و خرقه وهم تخت کیکاووس دلدر گذرگاه زمانه لحظه های پر تپشدر تکاپو، در گذر این عقل بی فانوس دلجنگ و صلح عقل و دل معذور دار آه از این سوداگران عقل و هم سالوس دلس

ادامه مطلب  

بي قرار کم قراري نيست...  

 بی قراری کم قراری نيست در قاموس دلصد زبان دارد نگاهت گر شود محبوس دل بی سر و سامان و حیران در میان شهر عقلکو رفیقی ،آشنایی کو ، نمی بینم به جز ناقوس دلهرکسی سنگی به دست و می زند بر فرق ماای خدا با این همه عاقل چگونه سرکند کابوس دل شهرتان را وا نهیم هم بخت و هم اقبال رانام و نان و خرقه وهم تخت کیکاووس دلدر گذرگاه زمانه لحظه های پر تپشدر تکاپو، در گذر این عقل بی فانوس دلجنگ و صلح عقل و دل معذور دار آه از این سوداگران عقل و هم سالوس دلس

ادامه مطلب  

وطن در دست بيماران آدمخوار افتاده  

وطــن در دست بیمـــــــــاران آدمخــــوار افتاده در این جــــا زندگانــی گونـــــه ای اجبار افتاده شده صحرا و کوه و دشت جای پــای خونریزان تفنـــــگ و تــوپ روی شانـــــه ای بدکار افتاده سراســـــر ملت از این حال نا میمـون هراسانند گــــــروه چارپـــــا از هـــــر در و دیـــوار افتاده چه گویــم از که گویــم بر که گویــم من نمیدانم که قانــــون دست هر کج بینی کج رفتــار افتاده از این جمع که داد صلح و آزادی زننـــــد بر ما وقــــــار و آ

ادامه مطلب  

وطن در دست بيماران آدمخوار افتاده  

وطــن در دست بیمـــــــــاران آدمخــــوار افتاده در این جــــا زندگانــی گونـــــه ای اجبار افتاده شده صحرا و کوه و دشت جای پــای خونریزان تفنـــــگ و تــوپ روی شانـــــه ای بدکار افتاده سراســـــر ملت از این حال نا میمـون هراسانند گــــــروه چارپـــــا از هـــــر در و دیـــوار افتاده چه گویــم از که گویــم بر که گویــم من نمیدانم که قانــــون دست هر کج بینی کج رفتــار افتاده از این جمع که داد صلح و آزادی زننـــــد بر ما وقــــــار و آ

ادامه مطلب  

دوبيتي هاي نوحه تاسوعا96 ( غم اصغر به کنار...)  

به جانم آتشی افروخت این تیرنگاهم را به خیمه دوخت این تیرتمام آرزویم ریخت بر خاکتمام کوششم را سوخت این تیرامیر تشنه لب ! سقایی تونصیب من نشد  انگار این بارنشد آبی رسانم بر خیامتبکاهم از غمت یک بار این بارمن و این مشک و این دستان خالیشکارِ تیرِ یک نامرد هستیمخیامِ تشنه ات داغ دل ماستمن و آب روان همدرد هستیمبیا ای قافله سالار تنهابمیرم روی دامان غریبتبرای رفتن از دنیا بگیرمدوباره بوی دامانِ غریبتگل زهرا! گرفته غم گلابتمرا کشته سوال بی جو

ادامه مطلب  

دوبيتي هاي نوحه تاسوعا96 ( غم اصغر به کنار...)  

به جانم آتشی افروخت این تیرنگاهم را به خیمه دوخت این تیرتمام آرزویم ریخت بر خاکتمام کوششم را سوخت این تیرامیر تشنه لب ! سقایی تونصیب من نشد  انگار این بارنشد آبی رسانم بر خیامتبکاهم از غمت یک بار این بارمن و این مشک و این دستان خالیشکارِ تیرِ یک نامرد هستیمخیامِ تشنه ات داغ دل ماستمن و آب روان همدرد هستیمبیا ای قافله سالار تنهابمیرم روی دامان غریبتبرای رفتن از دنیا بگیرمدوباره بوی دامانِ غریبتگل زهرا! گرفته غم گلابتمرا کشته سوال بی جو

ادامه مطلب  

آهنگ بندري جديد محسن ابراهيم زاده به نام دل مو  

دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده به نام دل مو با کیفیت بالابا دو کیفیت 320 و 128 و لینک مستقیمدل مودانلود در ادامه مطلب متن آهنگ محسن ابراهیم زاده به نام دل مودل مو گیر توء خدا میدونه بی تو یه لحظه نمی تونه بمونهعشق تو یه کاری کرده با دل مو همه شهرمون به مو میگن دیوونهمو فدای خنده هات که مهربونه نذر چشماته هرچی تو آسمونهتوی دنیای مویی یکی یدونه با تو صد سال دیگه دلوم جوونهنگرانوم نکن بیا و بد تا نکن غم هر روزمو بیا و چندتا نکننگرانوم نکن عشقمو

ادامه مطلب  

دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد حقوق 97 - 98  

بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ، مجموعه حقوق یکی از مجموعه های گروه علوم انسانی بوده و شامل 11 کد ضریب می باشد . سوالات مربوط به دروس امتحانی کلیه کد ضریب های این مجموعه در یک دفترچه تحت عنوان دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حقوق منتشر شده و در اختیار داوطلبان حاضر در جلسه آزمون قرار می گیرد . متقاضیانی که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 این مجموعه امتحانی را انتخاب کرده اند می بایست به س

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1