تشک میترا  

تشک ميتراتاریخچه تشک ميتراگروه صنعتی ميترانیک  با نام تجاری ميترا در فضایی بالغ بر ۲۵,۰۰۰ مترمربع از سال ۱۳۷۶ با۱۰۰ نفر پرسنل به طور مستقیم و حدود ۵۰۰ پرسنل به طور غیر مستقیم آغاز به کار نموده و به عنوان یکی از بزرگترین مجحموعه‌ها فعالیت خود را در زمینه تولید کالای خواب ایجاد کرده است .محصولات شرکت ميترانیک شامل: تشک فنر منفصل تشک طبی (اسفنجی) تشک فنری  لحاف  روتختی و سایر محصولات خواب به صورت کاملاً نحصاری در ایران تولید می

ادامه مطلب  

تشک میترا  

تشک ميتراتاریخچه تشک ميتراگروه صنعتی ميترانیک  با نام تجاری ميترا در فضایی بالغ بر ۲۵,۰۰۰ مترمربع از سال ۱۳۷۶ با۱۰۰ نفر پرسنل به طور مستقیم و حدود ۵۰۰ پرسنل به طور غیر مستقیم آغاز به کار نموده و به عنوان یکی از بزرگترین مجحموعه‌ها فعالیت خود را در زمینه تولید کالای خواب ایجاد کرده است .محصولات شرکت ميترانیک شامل: تشک فنر منفصل تشک طبی (اسفنجی) تشک فنری  لحاف  روتختی و سایر محصولات خواب به صورت کاملاً نحصاری در ایران تولید می

ادامه مطلب  

تشک میترا  

تشک ميتراتاریخچه تشک ميتراگروه صنعتی ميترانیک  با نام تجاری ميترا در فضایی بالغ بر ۲۵,۰۰۰ مترمربع از سال ۱۳۷۶ با۱۰۰ نفر پرسنل به طور مستقیم و حدود ۵۰۰ پرسنل به طور غیر مستقیم آغاز به کار نموده و به عنوان یکی از بزرگترین مجحموعه‌ها فعالیت خود را در زمینه تولید کالای خواب ایجاد کرده است .محصولات شرکت ميترانیک شامل: تشک فنر منفصل تشک طبی (اسفنجی) تشک فنری  لحاف  روتختی و سایر محصولات خواب به صورت کاملاً نحصاری در ایران تولید می

ادامه مطلب  

تشک میترا  

تشک ميتراتاریخچه تشک ميتراگروه صنعتی ميترانیک  با نام تجاری ميترا در فضایی بالغ بر ۲۵,۰۰۰ مترمربع از سال ۱۳۷۶ با۱۰۰ نفر پرسنل به طور مستقیم و حدود ۵۰۰ پرسنل به طور غیر مستقیم آغاز به کار نموده و به عنوان یکی از بزرگترین مجحموعه‌ها فعالیت خود را در زمینه تولید کالای خواب ایجاد کرده است .محصولات شرکت ميترانیک شامل: تشک فنر منفصل تشک طبی (اسفنجی) تشک فنری  لحاف  روتختی و سایر محصولات خواب به صورت کاملاً نحصاری در ایران تولید می

ادامه مطلب  

تشک میترا  

تشک ميتراتاریخچه تشک ميتراگروه صنعتی ميترانیک  با نام تجاری ميترا در فضایی بالغ بر ۲۵,۰۰۰ مترمربع از سال ۱۳۷۶ با۱۰۰ نفر پرسنل به طور مستقیم و حدود ۵۰۰ پرسنل به طور غیر مستقیم آغاز به کار نموده و به عنوان یکی از بزرگترین مجحموعه‌ها فعالیت خود را در زمینه تولید کالای خواب ایجاد کرده است .محصولات شرکت ميترانیک شامل: تشک فنر منفصل تشک طبی (اسفنجی) تشک فنری  لحاف  روتختی و سایر محصولات خواب به صورت کاملاً نحصاری در ایران تولید می

ادامه مطلب  

تشک میترا  

تشک ميتراتاریخچه تشک ميتراگروه صنعتی ميترانیک  با نام تجاری ميترا در فضایی بالغ بر ۲۵,۰۰۰ مترمربع از سال ۱۳۷۶ با۱۰۰ نفر پرسنل به طور مستقیم و حدود ۵۰۰ پرسنل به طور غیر مستقیم آغاز به کار نموده و به عنوان یکی از بزرگترین مجحموعه‌ها فعالیت خود را در زمینه تولید کالای خواب ایجاد کرده است .محصولات شرکت ميترانیک شامل: تشک فنر منفصل تشک طبی (اسفنجی) تشک فنری  لحاف  روتختی و سایر محصولات خواب به صورت کاملاً نحصاری در ایران تولید می

ادامه مطلب  

شگفت انگیز  

این اواخر، یک هفته کمی بیشتر است که سرکار می روم، البت که هنوز تو دوره آزمایشی است و بعید نیست آخر دوره همدیگر را پاره پاره کنیم از بس که ساعت کاری آنها بالاست و غیبت ها و مرخصی های من زیاد . جو دوست داشتنی و دوستانه ای است که مثل یک خانواده می مانند. آدم هایش مهربان و دوست داشتنی هستند و می شود کنارشان نشست و حرف زد !یک ابدارچی خانومی هم داریم اینجا که اگر چه فامیلی اش را یادم نمی آید اما کلیت مفهوم فامیلی اش شگفت انگیر است، خلاصه این سرکار خا

ادامه مطلب  

شگفت انگیز  

این اواخر، یک هفته کمی بیشتر است که سرکار می روم، البت که هنوز تو دوره آزمایشی است و بعید نیست آخر دوره همدیگر را پاره پاره کنیم از بس که ساعت کاری آنها بالاست و غیبت ها و مرخصی های من زیاد . جو دوست داشتنی و دوستانه ای است که مثل یک خانواده می مانند. آدم هایش مهربان و دوست داشتنی هستند و می شود کنارشان نشست و حرف زد !یک ابدارچی خانومی هم داریم اینجا که اگر چه فامیلی اش را یادم نمی آید اما کلیت مفهوم فامیلی اش شگفت انگیر است، خلاصه این سرکار خا

ادامه مطلب  

10041 - مبارزان راه روشنایی  

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  پائولو کوئیلو -   مترجم :   دل آرا قهرمان     -     نشر  :    ميترا       -     چاپ   سوم      -    تهران     -  1379   ش     -  156   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

10041 - مبارزان راه روشنایی  

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  پائولو کوئیلو -   مترجم :   دل آرا قهرمان     -     نشر  :    ميترا       -     چاپ   سوم      -    تهران     -  1379   ش     -  156   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

10041 - مبارزان راه روشنایی  

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  پائولو کوئیلو -   مترجم :   دل آرا قهرمان     -     نشر  :    ميترا       -     چاپ   سوم      -    تهران     -  1379   ش     -  156   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

10041 - مبارزان راه روشنایی  

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  پائولو کوئیلو -   مترجم :   دل آرا قهرمان     -     نشر  :    ميترا       -     چاپ   سوم      -    تهران     -  1379   ش     -  156   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

10143 - مبارزان راه روشنایی  

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :   پائولو کوئیلو    -   مترجم :     دل  آرا قهرمان -     نشر  :   ميترا        -     چاپ  اول       -    تهران     -    1378 ش     -   156  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

10143 - مبارزان راه روشنایی  

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :   پائولو کوئیلو    -   مترجم :     دل  آرا قهرمان -     نشر  :   ميترا        -     چاپ  اول       -    تهران     -    1378 ش     -   156  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

10143 - مبارزان راه روشنایی  

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :   پائولو کوئیلو    -   مترجم :     دل  آرا قهرمان -     نشر  :   ميترا        -     چاپ  اول       -    تهران     -    1378 ش     -   156  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

10143 - مبارزان راه روشنایی  

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :   پائولو کوئیلو    -   مترجم :     دل  آرا قهرمان -     نشر  :   ميترا        -     چاپ  اول       -    تهران     -    1378 ش     -   156  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

10143 - مبارزان راه روشنایی  

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :   پائولو کوئیلو    -   مترجم :     دل  آرا قهرمان -     نشر  :   ميترا        -     چاپ  اول       -    تهران     -    1378 ش     -   156  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

10143 - مبارزان راه روشنایی  

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :   پائولو کوئیلو    -   مترجم :     دل  آرا قهرمان -     نشر  :   ميترا        -     چاپ  اول       -    تهران     -    1378 ش     -   156  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

10143 - مبارزان راه روشنایی  

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :   پائولو کوئیلو    -   مترجم :     دل  آرا قهرمان -     نشر  :   ميترا        -     چاپ  اول       -    تهران     -    1378 ش     -   156  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

دیوار به دیوار 2  

طراح گریم و طراح لباسشو دوست نداشتم اصلابعضی شخصیتها حرف جدیدی برا گفتن نداشتنمثل مهناز و بهرام و ارمان و کیانلوکیشنشو دوست نداشتمبازی ميترا حجار و علی قربانزاده واقعا عالی بودی مقداری هم پلاناش تکراری شده بودیعنی ادم با خودش میگفت انگار اینو قبلا دیدممثل عروسی اتوسا که شبیه عقد پوران جون بود و عقد پوران جون خیلی دلچسبتر بودتازگی داشتشاید علت خوب درامدن دیوار به دیوار 1همین بود که سکانساش تازگی داشت برا بیننده امااین تازگی تو سری د

ادامه مطلب  

دیوار به دیوار 2  

طراح گریم و طراح لباسشو دوست نداشتم اصلابعضی شخصیتها حرف جدیدی برا گفتن نداشتنمثل مهناز و بهرام و ارمان و کیانلوکیشنشو دوست نداشتمبازی ميترا حجار و علی قربانزاده واقعا عالی بودی مقداری هم پلاناش تکراری شده بودیعنی ادم با خودش میگفت انگار اینو قبلا دیدممثل عروسی اتوسا که شبیه عقد پوران جون بود و عقد پوران جون خیلی دلچسبتر بودتازگی داشتشاید علت خوب درامدن دیوار به دیوار 1همین بود که سکانساش تازگی داشت برا بیننده امااین تازگی تو سری د

ادامه مطلب  

دیوار به دیوار 2  

طراح گریم و طراح لباسشو دوست نداشتم اصلابعضی شخصیتها حرف جدیدی برا گفتن نداشتنمثل مهناز و بهرام و ارمان و کیانلوکیشنشو دوست نداشتمبازی ميترا حجار و علی قربانزاده واقعا عالی بودی مقداری هم پلاناش تکراری شده بودیعنی ادم با خودش میگفت انگار اینو قبلا دیدممثل عروسی اتوسا که شبیه عقد پوران جون بود و عقد پوران جون خیلی دلچسبتر بودتازگی داشتشاید علت خوب درامدن دیوار به دیوار 1همین بود که سکانساش تازگی داشت برا بیننده امااین تازگی تو سری د

ادامه مطلب  

دیوار به دیوار 2  

طراح گریم و طراح لباسشو دوست نداشتم اصلابعضی شخصیتها حرف جدیدی برا گفتن نداشتنمثل مهناز و بهرام و ارمان و کیانلوکیشنشو دوست نداشتمبازی ميترا حجار و علی قربانزاده واقعا عالی بودی مقداری هم پلاناش تکراری شده بودیعنی ادم با خودش میگفت انگار اینو قبلا دیدممثل عروسی اتوسا که شبیه عقد پوران جون بود و عقد پوران جون خیلی دلچسبتر بودتازگی داشتشاید علت خوب درامدن دیوار به دیوار 1همین بود که سکانساش تازگی داشت برا بیننده امااین تازگی تو سری د

ادامه مطلب  

دیوار به دیوار 2  

طراح گریم و طراح لباسشو دوست نداشتم اصلابعضی شخصیتها حرف جدیدی برا گفتن نداشتنمثل مهناز و بهرام و ارمان و کیانلوکیشنشو دوست نداشتمبازی ميترا حجار و علی قربانزاده واقعا عالی بودی مقداری هم پلاناش تکراری شده بودیعنی ادم با خودش میگفت انگار اینو قبلا دیدممثل عروسی اتوسا که شبیه عقد پوران جون بود و عقد پوران جون خیلی دلچسبتر بودتازگی داشتشاید علت خوب درامدن دیوار به دیوار 1همین بود که سکانساش تازگی داشت برا بیننده امااین تازگی تو سری د

ادامه مطلب  

دیوار به دیوار 2  

طراح گریم و طراح لباسشو دوست نداشتم اصلابعضی شخصیتها حرف جدیدی برا گفتن نداشتنمثل مهناز و بهرام و ارمان و کیانلوکیشنشو دوست نداشتمبازی ميترا حجار و علی قربانزاده واقعا عالی بودی مقداری هم پلاناش تکراری شده بودیعنی ادم با خودش میگفت انگار اینو قبلا دیدممثل عروسی اتوسا که شبیه عقد پوران جون بود و عقد پوران جون خیلی دلچسبتر بودتازگی داشتشاید علت خوب درامدن دیوار به دیوار 1همین بود که سکانساش تازگی داشت برا بیننده امااین تازگی تو سری د

ادامه مطلب  

دیوار به دیوار 2  

طراح گریم و طراح لباسشو دوست نداشتم اصلابعضی شخصیتها حرف جدیدی برا گفتن نداشتنمثل مهناز و بهرام و ارمان و کیانلوکیشنشو دوست نداشتمبازی ميترا حجار و علی قربانزاده واقعا عالی بودی مقداری هم پلاناش تکراری شده بودیعنی ادم با خودش میگفت انگار اینو قبلا دیدممثل عروسی اتوسا که شبیه عقد پوران جون بود و عقد پوران جون خیلی دلچسبتر بودتازگی داشتشاید علت خوب درامدن دیوار به دیوار 1همین بود که سکانساش تازگی داشت برا بیننده امااین تازگی تو سری د

ادامه مطلب  

دیوار به دیوار 2  

طراح گریم و طراح لباسشو دوست نداشتم اصلابعضی شخصیتها حرف جدیدی برا گفتن نداشتنمثل مهناز و بهرام و ارمان و کیانلوکیشنشو دوست نداشتمبازی ميترا حجار و علی قربانزاده واقعا عالی بودی مقداری هم پلاناش تکراری شده بودیعنی ادم با خودش میگفت انگار اینو قبلا دیدممثل عروسی اتوسا که شبیه عقد پوران جون بود و عقد پوران جون خیلی دلچسبتر بودتازگی داشتشاید علت خوب درامدن دیوار به دیوار 1همین بود که سکانساش تازگی داشت برا بیننده امااین تازگی تو سری د

ادامه مطلب  

دانلود فیلم غلام 2018  

دانلود رایگان کامل فیلم غلام اثری از ميترا تبریزیان, دانلود فیلم غلام با لینک مستقیم کم حجم کیفیت بالا عالی, دانلود فیلم غلام سینمایی ایرانی جدید بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به خرید اشتراک ویژه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود فیلم غلام 2018  

دانلود رایگان کامل فیلم غلام اثری از ميترا تبریزیان, دانلود فیلم غلام با لینک مستقیم کم حجم کیفیت بالا عالی, دانلود فیلم غلام سینمایی ایرانی جدید بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به خرید اشتراک ویژه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود فیلم غلام 2018  

دانلود رایگان کامل فیلم غلام اثری از ميترا تبریزیان, دانلود فیلم غلام با لینک مستقیم کم حجم کیفیت بالا عالی, دانلود فیلم غلام سینمایی ایرانی جدید بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به خرید اشتراک ویژه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

نمیدونم...!!!  

چه دلمان بخواهد چه دلمان نخواهد،   خدا   یک وقت هایی دلش نمیخواهد..!هفته قبل خیلی شلوغ و پرکار و پرازپر و پرتر بود... خیلیشروع هفته اول صبح با قیافه کسل و ناراحت خانم شفیعی!بعد تولد خانم بختیاری باعث شد یه کمی خانم شفیعی بهتر بشه، اما بازم مثل همیشه بحث با خانم کرمی و اعصاب خوردی و .... خلاصه عصری لا اقل حالش بهتر بود و از هم جدا شدیمیکشنبه تا ظهر که کلاس داشتم!بعدش هم گذشت..دوشنبه از صبح فهمیدم خانم شفیعی یه چیزیش هست! ناراحت بود ولی به ر

ادامه مطلب  

نمیدونم...!!!  

چه دلمان بخواهد چه دلمان نخواهد،   خدا   یک وقت هایی دلش نمیخواهد..!هفته قبل خیلی شلوغ و پرکار و پرازپر و پرتر بود... خیلیشروع هفته اول صبح با قیافه کسل و ناراحت خانم شفیعی!بعد تولد خانم بختیاری باعث شد یه کمی خانم شفیعی بهتر بشه، اما بازم مثل همیشه بحث با خانم کرمی و اعصاب خوردی و .... خلاصه عصری لا اقل حالش بهتر بود و از هم جدا شدیمیکشنبه تا ظهر که کلاس داشتم!بعدش هم گذشت..دوشنبه از صبح فهمیدم خانم شفیعی یه چیزیش هست! ناراحت بود ولی به ر

ادامه مطلب  

اسامی کامل بازیگران زن و مرد فصل دوم دیوار به دیوار  

سازندگان و عوامل سریال دیوار به دیوار که فصل او آن نوروز سال قبل پخش گردید این روزها در حال تولید فصل دوم این سریال را هستند و  مدتی است که تولید دیوار به دیوار 2 آغاز کرده اند تا کار را به پخش نوروز 97 برسانند.
ضمن اینکه تمامی بازیگران فصل قبلی در سری جدید دیوار به دیوار حضور خواهند داشت .
زمان پخش : به احتمال زیاد این مجموعه بعد از ایام نوروز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
گوهر خیراندیش با انتشار ویدیویی از پشت صحنه فصل 2 دیوار به دیوار این خبر

ادامه مطلب  

اسامی کامل بازیگران زن و مرد فصل دوم دیوار به دیوار  

سازندگان و عوامل سریال دیوار به دیوار که فصل او آن نوروز سال قبل پخش گردید این روزها در حال تولید فصل دوم این سریال را هستند و  مدتی است که تولید دیوار به دیوار 2 آغاز کرده اند تا کار را به پخش نوروز 97 برسانند.
ضمن اینکه تمامی بازیگران فصل قبلی در سری جدید دیوار به دیوار حضور خواهند داشت .
زمان پخش : به احتمال زیاد این مجموعه بعد از ایام نوروز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
گوهر خیراندیش با انتشار ویدیویی از پشت صحنه فصل 2 دیوار به دیوار این خبر

ادامه مطلب  

اسامی کامل بازیگران زن و مرد فصل دوم دیوار به دیوار  

سازندگان و عوامل سریال دیوار به دیوار که فصل او آن نوروز سال قبل پخش گردید این روزها در حال تولید فصل دوم این سریال را هستند و  مدتی است که تولید دیوار به دیوار 2 آغاز کرده اند تا کار را به پخش نوروز 97 برسانند.
ضمن اینکه تمامی بازیگران فصل قبلی در سری جدید دیوار به دیوار حضور خواهند داشت .
زمان پخش : به احتمال زیاد این مجموعه بعد از ایام نوروز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
گوهر خیراندیش با انتشار ویدیویی از پشت صحنه فصل 2 دیوار به دیوار این خبر

ادامه مطلب  

اسامی کامل بازیگران زن و مرد فصل دوم دیوار به دیوار  

سازندگان و عوامل سریال دیوار به دیوار که فصل او آن نوروز سال قبل پخش گردید این روزها در حال تولید فصل دوم این سریال را هستند و  مدتی است که تولید دیوار به دیوار 2 آغاز کرده اند تا کار را به پخش نوروز 97 برسانند.
ضمن اینکه تمامی بازیگران فصل قبلی در سری جدید دیوار به دیوار حضور خواهند داشت .
زمان پخش : به احتمال زیاد این مجموعه بعد از ایام نوروز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
گوهر خیراندیش با انتشار ویدیویی از پشت صحنه فصل 2 دیوار به دیوار این خبر

ادامه مطلب  

اسامی کامل بازیگران زن و مرد فصل دوم دیوار به دیوار  

سازندگان و عوامل سریال دیوار به دیوار که فصل او آن نوروز سال قبل پخش گردید این روزها در حال تولید فصل دوم این سریال را هستند و  مدتی است که تولید دیوار به دیوار 2 آغاز کرده اند تا کار را به پخش نوروز 97 برسانند.
ضمن اینکه تمامی بازیگران فصل قبلی در سری جدید دیوار به دیوار حضور خواهند داشت .
زمان پخش : به احتمال زیاد این مجموعه بعد از ایام نوروز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
گوهر خیراندیش با انتشار ویدیویی از پشت صحنه فصل 2 دیوار به دیوار این خبر

ادامه مطلب  

اسامی کامل بازیگران زن و مرد فصل دوم دیوار به دیوار  

سازندگان و عوامل سریال دیوار به دیوار که فصل او آن نوروز سال قبل پخش گردید این روزها در حال تولید فصل دوم این سریال را هستند و  مدتی است که تولید دیوار به دیوار 2 آغاز کرده اند تا کار را به پخش نوروز 97 برسانند.
ضمن اینکه تمامی بازیگران فصل قبلی در سری جدید دیوار به دیوار حضور خواهند داشت .
زمان پخش : به احتمال زیاد این مجموعه بعد از ایام نوروز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
گوهر خیراندیش با انتشار ویدیویی از پشت صحنه فصل 2 دیوار به دیوار این خبر

ادامه مطلب  

اسامی کامل بازیگران زن و مرد فصل دوم دیوار به دیوار  

سازندگان و عوامل سریال دیوار به دیوار که فصل او آن نوروز سال قبل پخش گردید این روزها در حال تولید فصل دوم این سریال را هستند و  مدتی است که تولید دیوار به دیوار 2 آغاز کرده اند تا کار را به پخش نوروز 97 برسانند.
ضمن اینکه تمامی بازیگران فصل قبلی در سری جدید دیوار به دیوار حضور خواهند داشت .
زمان پخش : به احتمال زیاد این مجموعه بعد از ایام نوروز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
گوهر خیراندیش با انتشار ویدیویی از پشت صحنه فصل 2 دیوار به دیوار این خبر

ادامه مطلب  

اسامی کامل بازیگران زن و مرد فصل دوم دیوار به دیوار  

سازندگان و عوامل سریال دیوار به دیوار که فصل او آن نوروز سال قبل پخش گردید این روزها در حال تولید فصل دوم این سریال را هستند و  مدتی است که تولید دیوار به دیوار 2 آغاز کرده اند تا کار را به پخش نوروز 97 برسانند.
ضمن اینکه تمامی بازیگران فصل قبلی در سری جدید دیوار به دیوار حضور خواهند داشت .
زمان پخش : به احتمال زیاد این مجموعه بعد از ایام نوروز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
گوهر خیراندیش با انتشار ویدیویی از پشت صحنه فصل 2 دیوار به دیوار این خبر

ادامه مطلب  

اسامی کامل بازیگران زن و مرد فصل دوم دیوار به دیوار  

سازندگان و عوامل سریال دیوار به دیوار که فصل او آن نوروز سال قبل پخش گردید این روزها در حال تولید فصل دوم این سریال را هستند و  مدتی است که تولید دیوار به دیوار 2 آغاز کرده اند تا کار را به پخش نوروز 97 برسانند.
ضمن اینکه تمامی بازیگران فصل قبلی در سری جدید دیوار به دیوار حضور خواهند داشت .
زمان پخش : به احتمال زیاد این مجموعه بعد از ایام نوروز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
گوهر خیراندیش با انتشار ویدیویی از پشت صحنه فصل 2 دیوار به دیوار این خبر

ادامه مطلب  

اسامی کامل بازیگران زن و مرد فصل دوم دیوار به دیوار  

سازندگان و عوامل سریال دیوار به دیوار که فصل او آن نوروز سال قبل پخش گردید این روزها در حال تولید فصل دوم این سریال را هستند و  مدتی است که تولید دیوار به دیوار 2 آغاز کرده اند تا کار را به پخش نوروز 97 برسانند.
ضمن اینکه تمامی بازیگران فصل قبلی در سری جدید دیوار به دیوار حضور خواهند داشت .
زمان پخش : به احتمال زیاد این مجموعه بعد از ایام نوروز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
گوهر خیراندیش با انتشار ویدیویی از پشت صحنه فصل 2 دیوار به دیوار این خبر

ادامه مطلب  

اسامی کامل بازیگران زن و مرد فصل دوم دیوار به دیوار  

سازندگان و عوامل سریال دیوار به دیوار که فصل او آن نوروز سال قبل پخش گردید این روزها در حال تولید فصل دوم این سریال را هستند و  مدتی است که تولید دیوار به دیوار 2 آغاز کرده اند تا کار را به پخش نوروز 97 برسانند.
ضمن اینکه تمامی بازیگران فصل قبلی در سری جدید دیوار به دیوار حضور خواهند داشت .
زمان پخش : به احتمال زیاد این مجموعه بعد از ایام نوروز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
گوهر خیراندیش با انتشار ویدیویی از پشت صحنه فصل 2 دیوار به دیوار این خبر

ادامه مطلب  

اسامی کامل بازیگران زن و مرد فصل دوم دیوار به دیوار  

سازندگان و عوامل سریال دیوار به دیوار که فصل او آن نوروز سال قبل پخش گردید این روزها در حال تولید فصل دوم این سریال را هستند و  مدتی است که تولید دیوار به دیوار 2 آغاز کرده اند تا کار را به پخش نوروز 97 برسانند.
ضمن اینکه تمامی بازیگران فصل قبلی در سری جدید دیوار به دیوار حضور خواهند داشت .
زمان پخش : به احتمال زیاد این مجموعه بعد از ایام نوروز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
گوهر خیراندیش با انتشار ویدیویی از پشت صحنه فصل 2 دیوار به دیوار این خبر

ادامه مطلب  

دانلود فیلم غلام  

دانلود رایگان کامل فیلم غلام اثری از ميترا تبریزیان, دانلود فیلم غلام با لینک مستقیم کم حجم کیفیت بالا عالی, دانلود فیلم غلام سینمایی ایرانی جدید بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به خرید اشتراک ویژه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود فیلم غلام  

دانلود رایگان کامل فیلم غلام اثری از ميترا تبریزیان, دانلود فیلم غلام با لینک مستقیم کم حجم کیفیت بالا عالی, دانلود فیلم غلام سینمایی ایرانی جدید بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به خرید اشتراک ویژه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود فیلم غلام  

دانلود رایگان کامل فیلم غلام اثری از ميترا تبریزیان, دانلود فیلم غلام با لینک مستقیم کم حجم کیفیت بالا عالی, دانلود فیلم غلام سینمایی ایرانی جدید بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به خرید اشتراک ویژه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود فیلم غلام  

دانلود رایگان کامل فیلم غلام اثری از ميترا تبریزیان, دانلود فیلم غلام با لینک مستقیم کم حجم کیفیت بالا عالی, دانلود فیلم غلام سینمایی ایرانی جدید بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به خرید اشتراک ویژه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود فیلم غلام  

دانلود رایگان کامل فیلم غلام اثری از ميترا تبریزیان, دانلود فیلم غلام با لینک مستقیم کم حجم کیفیت بالا عالی, دانلود فیلم غلام سینمایی ایرانی جدید بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به خرید اشتراک ویژه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود فیلم غلام  

دانلود رایگان کامل فیلم غلام اثری از ميترا تبریزیان, دانلود فیلم غلام با لینک مستقیم کم حجم کیفیت بالا عالی, دانلود فیلم غلام سینمایی ایرانی جدید بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به خرید اشتراک ویژه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  >